به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، نسبت بازده سرمایه (ROC) یکی از نسبت‎های مالی مهم در خصوص صنعت بانکداری شناخته می شود.
این نسبت از تقسیم سود خالص به سرمایه به‎دست می آید و میزان کارایی یک شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران را مورد ارزیابی قرار می‎دهد. در واقع این نسبت بیان می‎کند که بنگاه اقتصادی به ازای هر یک واحد سرمایه، چه میزان سود خالص برای سهامداران حاصل آورده است.
همان‎گونه که در نمودار زیر نمایان است، این نسبت برای برخی بانک های بزرگ کشور منفی است. در این رتبه‎بندی، بانک «خاورمیانه» با 25 درصد بیشترین نسبت بازده سرمایه را دارد. رتبه های دوم و سوم از آن بانک های «سینا» و «پارسیان» با نسبت های 14 و 11 درصد قرار گرفته است.

در انتهای این رتبه‎بندی، شاهکار بانک «دی» را ملاحظه می کنیم که با نسبت بازده سرمایه منفی 369 درصد، اختلاف شدیدی با سایر بانک‎ها دارد.

شاهکاری از دو جنس در بانک‎های «خاورمیانه» و «دی»