واحد آبسیم بورس نیوز


سنجش و راه حل های رفتاری در بازار - آبسیم

  Assessment and Behavior Solutions In Market - ABSIM