به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، یکی از مشکلات عمده شرکت های لیزینگ خودرو، بالاتر بودن سود بازار آزاد از سود تسهیلات پرداختی است. 

علاوه بر این، عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات، ریسک اعتباری آن‌ها افزایش داده و سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

در بررسی که بر روی آخرین صورت مالی منتشر شده در پایان شهریورماه سال جاری، شرکت‌های فعال در حوزه لیزینگ انجام گرفت، «ولساپا» با اختلاف فاحش نسبت به سایر هم‌گروه‌های خود در رتبه نخست از جهات گوناگون قرار دارد. در این میان، «ولغدر» از حیث دارایی و بدهی بیشترین میزان رشد را داشته است.

گذری بر عملکرد لیزینگی ها / «ولغدر» در کانال رشد

گذری بر عملکرد لیزینگی ها / «ولغدر» در کانال رشد

گذری بر عملکرد لیزینگی ها / «ولغدر» در کانال رشد

از دیدگاه مبلغ درآمد عملیاتی، پس از «ولساپا»، «ولبهمن» و «وایران» قرار دارند؛ ولی باز هم «ولغدر» بیشترین درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

گذری بر عملکرد لیزینگی ها / «ولغدر» در کانال رشد

«ولصنم» و «ولغدر» بابت خدمات ارائه شده هیچ گونه هزینه تامین منابع مالی متحمل نشده اند اما این هزینه در «ولساپا» رشد بیش از 100 درصدی دارد.

گذری بر عملکرد لیزینگی ها / «ولغدر» در کانال رشد

بر اساس سود خالص محقق شده، «ولساپا» بزرگ این گروه به شمار می رود و علاوه بر مبلغ، بیشترین میزان رشد را نیز داشته است.

گذری بر عملکرد لیزینگی ها / «ولغدر» در کانال رشد