به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، بررسی آخرین وضعیت نسبت توانگری شرکت های بیمه نشان از بهبود این شاخص در اغلب شرکت ها دارد.

بر این اساس، دو شرکت بیمه اتکایی، «امین» و «ایرانیان»، به‌ سبب اتکایی بودن و فعالیت در مناطق آزاد با نسبت توانگری 1592 و 786 از وضعیت خیلی خوبی برخوردار هستند و در صدر لیست نسبت توانگری قرار دارند.

بیمه «ملت» در رده بعدی و پس از آن، شرکت های بیمه «ما»، «نوین» و «سامان» قرار گرفته اند.

در انتهای این لیست، شرکت بیمه «میهن» قرار گرفته است.

در شکل زیر نسبت توانگری تمام شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران را ملاحظه می کنید:

زورآزمایی بیمه ها به کام اتکایی ها / توان کدام شرکت بیمه بالاتر است

تمام شرکت های بیمه که سهام آن ها در بازار سهام داد و ستد می شود، از منظر سطح توانگری، در سطوح بالای «یک» و «دو» قرار دارند.

زورآزمایی بیمه ها به کام اتکایی ها / توان کدام شرکت بیمه بالاتر است

شرکت هایی که در سطح یک توانگری قرار دارند، برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق، از توانایی کافی برخوردارند.

سطح دو توانگری به این معناست که شرکت های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند اما باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را بهبود بخشند. یکی از راهکارهای پیشروی این شرکت ها،افزایش سرمایه است.