به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت های حاضر درگروه رایانه تا پایان شهریور ماه سال 97 بالغ بر 56287 میلیارد ریال درآمد کسب کردند که 33 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بود. اما به سبب رشد هزینه ها، کل سود خالص شناسایی شده توسط این گروه، افت 34 درصدی را تجربه کرد.

در ادامه رتبه بندی شرکت های این گروه را از جهات گوناگون ملاحظه می فرمایید.

«رانفور» در صدر مجلس / عملکرد گروه رایانه در یک قاب
«رانفور» در صدر مجلس / عملکرد گروه رایانه در یک قاب
«رانفور» در صدر مجلس / عملکرد گروه رایانه در یک قاب
«رانفور» در صدر مجلس / عملکرد گروه رایانه در یک قاب
«رانفور» در صدر مجلس / عملکرد گروه رایانه در یک قاب
«رانفور» در صدر مجلس / عملکرد گروه رایانه در یک قاب

*شایان ذکر است که عملکرد «سپ» و «تاپکیش» بر مبنای دوره 9 ماهه و مرقام دوره 12 ماهه بوده و باقی شرکت ها از گزارشات 6 ماهه استفاده شده است. *