به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار بورس نیوز، از میان شرکت هایی که تاکنون گزارش تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به شهریور سال 97 را ارائه کرده اند، «فپنتا» با شناسایی سود هر سهم 3723 ریالی، بهترین عملکرد را از نظر مبلغ داشته است. رتبه دوم و سوم به نام «همراه» و «جم» به ترتیب با ثبت 2029 و 1417 ریال سود به ازای هر سهم، خورد. البته به نوعی می توان بهترین عملکرد را از آن «کاذر» دانست که توانسته زیان تلفیقی خود را به سود بدل کند.

رشد گام به گام با مجموعه ها / بهترین صورت تلفیق از آن کدام شرکت است

از نگاه درصد رشد، «زنجان» در جایگاه نخست نشسته است. این شرکت در حالی در 6 ماهه نخست سال جاری 20 ریال سود به ازای هر سهم به صورت تلفیقی شناسایی کرده که این رقم در مدت مشابه سال قبل، تنها یک ریال بود.

البته در این بین هستند شرکت هایی همچون «خمحرکه»، «کاذر» و «کماسه» که عقب‎گرد داشته اند و نتوانستند عملکرد سال قبل را بهبود بخشند.

رشد گام به گام با مجموعه ها / بهترین صورت تلفیق از آن کدام شرکت است