به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در بین شرکت های حاضر در گروه کانی های غیرفلزی بورس تهران، «کقزوی» با 1428 میلیارد ریال، بیشترین سرمایه را دارد و پس از آن، «کهمدا» و «کرازی» حضور دارند.

در مجموع، شرکت های این گروه بالغ بر 6192 میلیارد ریال سرمایه ثبت کرده اند.

اما در مبحث سود انباشته، بهترین عملکرد از آن «کخاک» است. با 597 میلیارد ریال سود انباشته، این شرکت 1.6 برابر سرمایه، سود انباشته دارد که به راحتی می تواند از این محل اقدام به افزایش مبلغ سرمایه خود بکند.

«کهمدا» با 561 و «کرازی» با 414 میلیارد ریال در رده های بعدی جای گرفته اند.

کگاز نیز شرایطی مشابه با کخاک دارد و به راحتی می تواند از محل سود انباشته نسبت به افزایش سرمایه خود عمل کند.

شرکت هایی همچون «کایتا» و «کقزوی» چنان در زیان غرق شده اند که مشمول ماده 141 قانون تجارت واقع شده اند و باید به زودی جهت خروج از ورشکستگی، راهکار افزایش سرمایه و یا جبران بدهی ها را در دستور کار خود قرار دهد.

کانی هایی از جنس سود / کیمیای «کخاک»

کانی هایی از جنس سود / کیمیای «کخاک»