به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت های حاضر در گروه «ماشین آلات و تجهیزات» در دوره منتهی به شهریور ماه سال جاری بالغ بر 11936 میلیارد ریال درآمد شناسایی کردند که 25 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است. 

«تایرا» بیشترین میزان درآمد را داشته و پس از آن، «لخزر» و «لبوتان» در رده های بعدی جای گرفته اند.
افزایش درآمد در این گروه / «لخزر» یا «لبوتان»؟!
بر همین اساس، سود خالص محقق شده با رشد قابل توجه 139 درصدی برای این گروه رقم خورده است.
افزایش درآمد در این گروه / «لخزر» یا «لبوتان»؟!
سه شرکت «تمحرکه»، «تکنو» و «تکمبا» با زیان انباشته مواجه هستند که دو شرکت اول مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند.
افزایش درآمد در این گروه / «لخزر» یا «لبوتان»؟!

افزایش درآمد در این گروه / «لخزر» یا «لبوتان»؟!
افزایش درآمد در این گروه / «لخزر» یا «لبوتان»؟!
افزایش درآمد در این گروه / «لخزر» یا «لبوتان»؟!
افزایش درآمد در این گروه / «لخزر» یا «لبوتان»؟!