به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، سهم هر یک از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، به تفکیک تعداد و مبلغ مورد بررسی قرار گرفت.

PSPها کجای بازار ایستاده اند

PSPها کجای بازار ایستاده اند

بر اساس آمارهای منتشر شده، در 5 ماهه ابتدای سال 97 شرکت به پرداخت ملت بهترین عملکرد را داشته و هم از نظر تعداد و هم از منظر مبلغ تراکنش رتبه اول را به نام خود ثبت کرده است.

در این لیست، سه شرکت بورسی «رکیش»، «رتاپ» و «آپ» به چشم می خورد که جایگاه مناسبی در این صنعت دارند.

PSPها کجای بازار ایستاده اند
PSPها کجای بازار ایستاده اند