به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت های بیمه حاضر در بورس تهران، در شهریور ماه 13547 میلیارد ریال حق بیمه صادر کردند و در مقابل، 9029 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند. شرکت های بیمه در نیمه نخست سال بیش از پرداخت خسارت، حق بیمه صادر کردند. اما برخی شرکت ها عملکرد معکوس داشتند و عملیاتی با برآیند زیان به نمایش گذاشتند.

در این میان، بیمه دی عملکرد ضعیفی داشته و بسیار بیشتر از آن که حق بیمه صادره ثبت کند، خسارت پرداختی به بار آورده است. بیمه میهن نیز عملکرد مشابهی داشته و کمی بیش از درآمد، هزینه کرده است. بهترین عملکرد در ششمین ماه سال را بیمه دانا داشته که حدود 3 برابر خسارت پرداختی، حق بیمه صادره داشته است.

از روی سرخ «دی» تا سر سبز «دانا»

در مجموع 6 ماه گذشته از سال جاری، هشت شرکت بورسی که گزارش از عملکرد خود ارائه داده اند، 70849 میلیارد ریال حق بیمه صادره و 49325 میلیارد ریال خسارت پرداختی به ثبت رسیده است.

از کل حق بیمه صادره در مدت مذکور، 29 درصد به بیمه آسیا تعلق دارد. پس از آن، بیمه دانا با 19 درصد و بیمه البرز با 16 درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. از منظر خسارت پرداختنی، بیمه دی در 6 ماهه اول سال بیشترین هزینه را متحمل شده و به تنهایی 23 درصد کل خسارت پرداختنی را به دوش کشیده است.

از روی سرخ «دی» تا سر سبز «دانا»