به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (ABSIM) بورس نیوز، بانک ملت با سرمایه 50 هزار میلیارد ریالی، یکی از بزرگترین بانک های کشور است که ترازنامه سنگینی نیز دارد. بررسی ها نشان می دهد که بانک ملت به نوعی حامی برخی بانک های دیگر است. تحلیل فاصله ساختار دارایی های بانک ملت بیانگر اوضاع مطلوب نسبت به سایر بانک ها دارد.

بر اساس صورت های مالی ارائه شده، عمده دارایی های بانک ملت در بخش "تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها" به مبلغ 851 هزار میلیارد ریال محصور شده که اغلب مربوط به مشارکت مدنی است. اما از این نکته نباید گذشت که این سرفصل در میانگین گروه که شامل 6 بانک دیگر است، حجم 50 درصدی از کل دارایی ها را به خود اختصاص داده که 15 درصد بیشتر از بانک ملت است. به عبارت بهتر، بانک ملت از میانگین گروه در این زمینه در وضعیت بهتری قرار دارد.

حکم پدرخواندگی برای «وبملت» / ریز و درشت دارایی های این بانک

اما بانک ملت 27 درصد بیش از میانگین گروه "تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌هاسهم از دارایی ها دارد که غالب آن به تسهیلات اعطایی به ارز اختصاص می یابد. مبلغ تسهیلات اعصایی به اشخاص دولتی در 3 ماهه نخست سال جاری به 661 هزار میلیارد ریال رسیده؛ در حالی که این رقم در سال 95 حدود 402 میلیارد ریال بوده است.

میزان مطالبات شرکت همچون مطالبات از دولت، بانک مرکزی و سایر بانک ها در دوره های اخیر با سرعت بالایی رو به افزایش است. با این وجود مطالبات از دولت 7 درصد از میانگین گروه کمتر می باشد اما اگر با این سرعت به رشد خود ادامه دهد، به زودی با رقبای خود برابری خواهد کرد.

«وبملت» بیش از میانگین گروه از بانک های دیگر طلب دارد؛ به عبارت بهتر بیش از آن که از به بانک و موسسات دیگر بدهکار باشد، طلبکار است و به نظر نقش پدرخوانده را برای بانک های دیگر ایفا می کند.

در مجموع وضعیت نقدینگی بانک ملت مطلوب ارزیابی می شود و با توجه به ذخایر ارزی به میزان 64 میلیون دلار و 29 میلیون یورو، با فروش آن می تواند سود مناسبی کسب نماید.

حکم پدرخواندگی برای «وبملت» / ریز و درشت دارایی های این بانک