به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در هفته ای که سپری شد، بالغ بر 9.4 میلیارد سهم بین سهامداران داد و ستد شد که نسبت به هفته قبل از آن، حدود 6 درصد افت نشان می دهد.

ارزش معاملات از رقم 2888 میلیارد تومان عبور کرد که حاکی از کاهش 7 درصدی است.
در این بین، «وحافظ» و «خعمرا» بیشترین بازدهی ممکن را رقم زدند و «ثنوسا» در رده سوم قرار گرفت. اما از طرف دیگر، «رفاه»، «غیوان» و «کهرام» زیان‎بارترین معاملات را به ثبت رساندند.
نگاهی گذرا به معاملات هفته / تهدیدی که سوزانده شد

نگاهی گذرا به معاملات هفته / تهدیدی که سوزانده شد

نگاهی گذرا به معاملات هفته / تهدیدی که سوزانده شد

نگاهی گذرا به معاملات هفته / تهدیدی که سوزانده شد

نگاهی گذرا به معاملات هفته / تهدیدی که سوزانده شد